Veelgestelde vragen

Natuurlijk is dat mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken voor een rondleiding via het servicebureau (040-26 35 155/ sb@kidssociety.nl).

De procedure van aanmelding tot plaatsing bedraagt doorgaans twee weken.

Na ontvangst van het inschrijfformulier bekijkt de kindplanner wat de plaatsingsmogelijkheden zijn en neemt deze contact met u op met u het aanbod te bespreken. Wanneer wij voor u geschikte opvang kunnen aanbieden wordt er een opvangovereenkomst opgesteld. Wanneer de overeenkomst door de ouder(s) is getekend wordt de start van de opvang van uw kind ingepland.

Kids Society Erica kent alleen flexibele dagopvang op de locatie Jacob Catsstraat in Nuenen. Hier bestaat er de mogelijkheid om wekelijks binnen onze openingstijden op verschillende dagen opvang af te nemen voor een vast aantal dagen of dagdelen. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met ons Servicebureau.

Met de calculator op onze homepage kunt u een eerste indicatie van de kosten voor opvang uitrekenen: www.kidssociety.nl/rekenmodule

De ouder / verzorger ontvangt maandelijks voorafgaand aan de nieuwe opvangmaand een factuur. U maakt het bedrag van deze factuur zelf aan ons over of u machtigt ons via een automatische incasso. Kids Society Erica kent een betalingstermijn van 14 dagen.

De minimale opvang die u als ouder kunt afnemen is één dagdeel.

Het proces van inschrijven tot plaatsen is gratis bij Kids Society Erica.

Kids Society Erica hanteert een Wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. 

Kids Society Erica is elke werkdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Ons servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Kids Society Erica is in de weekends en op alle door de CAO Kinderopvang erkende feestdagen gesloten. Ieder jaar voorafgaand aan het nieuwe jaar ontvangen de ouders een overzicht met onze sluitingsdagen.

Het vervoer van de basisschool in Nuenen en Eindhoven-Lievendaal naar de BSO is bij het tarief inbegrepen. Hetzelfde geldt voor clubvervoer van kinderen binnen de gemeente Nuenen tijdens BSO tijd in schoolweken tot 18.00.

Als uw kind niet naar de opvang kan komen meld dan uw kind af via uw ouderportaal, onze ouderapp of bij zijn/haar opvanggroep

Alle bijzondere zaken die een kind betreffen komen tijdens het aanmeldingsgesprek of later aan de orde, Kids Society Erica zal hier, waar dit binnen de geboden dienstverlening mogelijk is, rekening mee houden.

Kids Society Erica kent al jaren een actieve en betrokken Centrale Oudercommissie. Al onze locaties hebben decentrale oudercommissies. De oudercommissies kennen Wettelijk geregeld inspraak- en adviesrecht zoals over het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en een aantal andere zaken. De Centrale oudercommissie en decentrale oudercommissie zijn altijd op zoek naar betrokken ouders. Wilt u meer weten of heeft u interesse mailt u dan met onze oudercommissie: oc@kidssociety.nl Naast inspraak via oudercommissies houdt Kids Society Erica periodieke klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door een extern bureau en is er het jaarlijkse “diner met het MT” waarbij een aantal ouders/verzorgers tijdens een diner met het management en de directie van Kids Society Erica in gesprek gaat over de geboden dienstverlening aan kinderen en ouders.

Elke Kids Society Erica-locatie heeft per opvangsoort een eigen LRK-nummer. Dit nummer heb je nodig, om bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aan te vragen. Je vindt het juiste nummer op het contract. Ook kan je het opzoeken in het landelijk register kinderopvang. Dit is hiervoor de juiste website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl