Privacy en voorwaarden

Hier vind je onze algemene en bijzondere productvoorwaarden. Ook geven we je inzicht in hoe wij omgaan met de privacy van jou en je kind(eren). Lees deze documenten goed door. Dan weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

Op de pagina Veelgestelde vragen vind je onze actuele tarieven, meer informatie, rapportages en beleid.

Met onze Rekenmodule bereken je eenvoudig hoeveel de kinderopvang in jouw situatie netto gaat kosten.

Download de algemene voorwaarden van Kids Society Erica

Download de productvoorwaarden 46 weken per jaar kinderdagopvang

Privacy statement en disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de hele website van Kids Society Erica. Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. In ons privacy statement geven wij toelichting over de manier waarop wij binnen Kids Society Erica omgaan met persoonsgegevens. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met ons.

Download het privacy statement van Kids Society Erica

Gebruik van de website

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kids Society Erica zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kids Society Erica garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kids Society Erica wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer onze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Kids Society Erica aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kids Society Erica niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Kids Society Erica behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kids Society Erica of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Kids Society Erica behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookieverklaring