31-01-2019

Pedagogische coaches bij Kids Society Erica

Bij Kids Society Erica werken we al sinds begin 2017 met pedagogische coaches. Zij begeleiden de pedagogisch medewerkers, geven tips en volgen de ontwikkeling van de medewerkers. Sinds 1 januari is het aanstellen van een pedagogische coach wettelijk verplicht voor alle kinderopvangorganisaties. Een mooi moment om samen met onze coaches te laten zien wat zij toevoegen aan onze dienstverlening.

_J6D0862.jpg

Even voorstellen…

Mare van de Ven en Carolien van Asseldonk zijn de pedagogische coaches van Kids Society Erica. Beiden hebben een masteropleiding Orthopedagogiek afgerond en relevante ervaring voor onze vakgebieden kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang. Ze kunnen onze pedagogisch medewerkers daarom zowel vakinhoudelijk, maar ook op procesniveau ondersteunen.

Kids Society Erica onderscheidt zich door ervaren orthopedagogen in te zetten als pedagogisch coach. De meeste kinderopvangaanbieders kiezen voor een (minder gekwalificeerde) pedagogische coach op mbo+ of hbo-niveau, zonder diagnostische kennis en bevoegdheden. De academische kennis en ervaring van onze coaches komt ten goede aan de hoge kwaliteit opvang die wij bieden binnen Kids Society Erica.

Voorheen werkte ik zelf op een groep voor mensen met een beperking. Prachtig werk, maar er kwam voor mij toch een zekere routine in de herhaling van taken en handelingen. Nu ik professionals coach, is mijn dag en mijn werk veel gevarieerder. Er kan zomaar iets onverwachts gebeuren in het werk met kinderen op de groep dat om onze coaching vraagt. Dat houdt het leuk!”, vertelt Mare.

Coaching “on the job”: het begeleiden van collega’s

Als pedagogisch coach/orthopedagoog hebben Mare en Carolien veel verschillende taken die ze zelf organiseren en uitvoeren. “Om alle collega’s goed te kunnen ondersteunen, zorgen wij ervoor dat we iedereen minimaal 1 keer per 6 weken spreken. Dat kan in een gesprek, maar nog liever lopen we mee met de medewerkers op de groepen. Zo krijgen we en beeld van de sfeer op de groep en krijgen we meer mee van de manier van werken en van de interactie tussen de kinderen onderling en met de medewerkers. In de uitvoering van het werk kijken we samen naar de manier waarop sommige dingen worden uitgevoerd, omdat je dan meer opmerkt dan in een gesprek over het werk.”, vertelt Mare.

Elke collega stelt zelf ontwikkeldoelen op. Denk dan aan zaken voor het beroepsmatig handelen waar ze nog beter in willen worden. Of kwesties in het werk waar ze vragen over hebben. Samen kijken we dan hoe het handelingsrepertoire van de medewerker eruit ziet. Wij bieden ideeën en oplossingen hoe ze het anders aan kunnen pakken, om een nog betere interactie met kinderen te realiseren. Wij ondersteunen op een positieve, enthousiaste manier, om de eigen intrinsieke motivatie en het plezier in het werk van de beroepskracht te bevorderen en versterken.”

Praktische tips en feedback

Telkens kijken Mare en Carolien hoe ze de collega’s in hun kracht kunnen zetten. “Denk bijvoorbeeld aan een medewerker op een babygroep, die de kinderen afzonderlijk meer wil zien. Met de medewerker maken we een plan hoe ze dagelijks elk kind kan opzoeken en bedenken een passende activiteit om met elk kind te doen. Een heel praktische en voor de medewerker toepasselijke insteek.”, legt Mare uit.

Het kan ook zijn dat ons iets bijzonders opvalt. Of dat een collega ons vraagt om een tip bijvoorbeeld over hoe zij/hij het groepswerk effectiever kan organiseren. Dan kan het zijn dat we aanraden om met de collega’s meer te overleggen over de taakorganisatie op de groep. Maar ook door vooruit te werken, zodat alles al klaarstaat, voordat de ouders en kinderen aankomen op de groep. Dat geeft meer rust, en de ruimte om elk kind werkelijk te ontvangen. Wij richten ons op het versterken van onze collega’s in hun vak vanuit een praktijkgerichte en praktische benadering.”

Extra zorg voor kinderen en hun omgeving

De pedagogische coaches nemen ook deel in de zorgteamoverleg. Een overleg waarin per locatie samen met school en eventuele andere partijen wordt gekeken, hoe een kind, waarover zorg bestaat, de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. “Dan bespreken we bijvoorbeeld de overgang van kinderdagopvang naar groep 1 en start in de bso om te zorgen dat dit zo soepel mogelijk verloopt en iedereen dezelfde pedagogische werkwijze en benadering van het kind hanteert.”, aldus Mare.

Daaronder valt juist ook het ondersteunen van pedagogisch medewerkers, die met ouders in overleg gaan, als zij zorgen hebben over een kindje. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind bij ons slecht slaapt, terwijl het thuis juist prima slaapt of omgekeerd. Wij kunnen het gesprek samen met de medewerkers voorbereiden en tips geven. Zo kan onze collega een positief en zinvol gesprek voeren met de ouders.

Opleidingen en doorgaande ontwikkeling

Ook interne opleiding van medewerkers en de daarbij horende praktijk- en theorieopdrachten worden door onze orthopedagogen ondersteund. Zo volgt een deel van de medewerkers van de dagopvang nu een opleiding om babyspecialist te worden. “Wij kijken mee met de uitvoering van praktijkopdrachten en ondersteunen bij het plannen ervan. We zorgen ervoor dat iedereen die de opleiding volgt eind maart van dit jaar de theoriemodule heeft afgerond en aan de slag is met de eerste praktijkopdrachten.” Mare en Carolien zijn bovendien nauw betrokken bij de deskundigheidsbevordering binnen voor- en vroegschoolse educatie, en als adviseur bij de pedagogische beleidsvorming en ontwikkeling binnen de werksoorten van Kids Society Erica.

Pedagogisch coaches bij Kids Society Erica hebben dus een uitgebreid takenpakket met veel inhoudelijke afwisseling. Logisch, want de professionele kinderopvang is voortdurend in ontwikkeling. Onze coaches vervullen daarom al sinds 2017 een blijvende, zeer waardevolle rol in het continu verbeteren van het pedagogisch proces binnen onze kinderdagverblijven, bso’s en het peuterwerk.