21-02-2018

Alles wat wij doen op de dagopvang, heeft te maken met vve

Vve is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie en is een belangrijk aspect van elke dag in de kinderopvang van 0-4 en het peuterwerk. Alles wat wij doen staat immers in dienst van het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Vve is dus meer dan werken aan de taalontwikkeling van kinderen. Het raakt de speel-leeromgeving (keuze voor materialen, inrichting van hoeken), het dagritme, het begroeten en ontvangen, de aandacht voor ouder en kind. Zo hangt alles samen wat wij doen op een dag.

klein_crop20180131_130951.jpg

Keuzes in pedagogisch beleid

Kids Society Erica heeft ervoor gekozen om op alle kinderdagopvanglocaties dezelfde vve van hoog niveau te implementeren. Daarom startten wij drie jaar geleden met vve volgens de Kaleidoscoop-methode. Deze methode is kindvolgend en sluit daarom goed aan bij elk kind en elke medewerker. We werken in thema’s, maar gaan niet schools volgens een voorgeschreven programma met de kinderen zitten “om te vve-en”. Bij ons krijgt vve een plek in alle aspecten van ons werk. Dit geeft op de groepen het effect dat wij voor kinderen voor ogen hebben.

Binnen het peuterwerk werken we uiteraard ook met vve. Vanwege de andere dagindeling daar, past een andere aanpak daar beter. Hierover vertellen we later dit jaar meer.

Opleiding en coaching voor onze medewerkers op de groep

De implementatie van Kaleidoscoop doen wij met een meer-jaren opleidingsprogramma voor onze pedagogisch medewerkers. Zij worden opgeleid en gecoacht in het toepassen van de vve-Kaleidoscooptheorie in de dagelijkse praktijk. Dit is het derde opleidingsjaar voor ons. Het vve-programma omvat alles voor de ontwikkeling voor kinderen van 0-4 jaar op het gebied van:

  • Spraak en taal
  • Sociaal-emotioneel
  • Motoriek (zowel grote/grove als kleine/fijne) en zintuiglijke waarneming
  • Rekenen, creativiteit en denken

20180131_131008_rechtop.jpg

20180131_130838_rechtop.jpg

Training van het jaarlijkse vve-thema

Wij spraken hier gecertificeerd vve-trainer José Schardijn over. Zij geeft op dit moment de theoriemodule vanuit Kracht Educatief aan onze kinderopvangmedewerkers. Dit jaar staat het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling centraal. José biedt tijdens de dagdelen stof aan om dit ontwikkelingsgebied te verdiepen. 

Vergelijk het met de nationale voorleesweek: de orthopedagogen vertellen waarom voorlezen met kinderen belangrijk is, José geeft handvatten hoe je dat aanpakt in de praktijk. Zo laat ze zien hoe wij meer uit een prentenboek kunnen halen dat we voorlezen. Elk jaar start met een theoriemodule. De medewerker in de dagopvang gaat hiermee de rest van het jaar aan de slag in de groepen.

Vervolg in de praktijk

Onze medewerkers krijgen tijdens de opleidingsdagen informatie over de nieuwste ontwikkelingen in het vve-vakgebied. In de maanden hierna werken ze aan persoonlijke opdrachten in een eigen portfolio. Elke drie maanden worden deze binnen de teams aan elkaar teruggekoppeld. Er is hierin geen goed of slecht. Het doel is juist om samen, met en van elkaar, te leren. In het portfolio van de medewerker wordt de beroepsmatige ontwikkeling gevolgd en getoetst.

José begeleidt onze managers en assistent-managers bij de voorbereiding van deze terugkom-momenten. De dagelijkse coaching van onze medewerkers wordt onder andere door onze orthopedagogen gedaan. Zo wordt het doorlopende leerproces echt van Kids Society Erica en maken we ons de leerstof komend jaar weer helemaal eigen.

20180131_131028_rechtop.jpg